22 de xullo de 2010

Formación en Supervisión

Supervisión no ámbito psico-social

Xaneiro 2011-novembro 2013

Santiago de Compostela


Formación en competencias e habilidades de supervisión no ámbito psico-social

A supervisión en Traballo Social é a análise da práctica dos seus profesionais. É un metatraballo que se sitúa na interface entre a formación e o apoio profesional, conducida por un consultor externo á organización. A supervisión é un proceso e unha relación que ten o obxectivo de revisar o quefacer profesional e os sentimentos que o acompañan, así como contrastar os marcos teóricos coa praxe cotiá dos profesionais.

Serve para reflexionar e ser capaces de ver as cousas, dende outra perspectiva é, en moitos ámbitos profesionais, unha actitude importante para unha boa actuación.

Nos procesos de supervisión fortalécese a autonomía persoal e desenvólvense alternativas de actuación no ámbito profesional.

A supervisión fomenta as habilidades persoais de cada un e favorece o proceso de desenvolvemento e de reflexión.

A formación achega a nivel individual a posibilidade de revisar de reaprender de nós mesmas e situar as queixas, os logros, os fracasos, os retos e os conflitos. De traballar mais satisfeitos, tendo unha visión de conxunto, sendo conscientes do proceso que cada día creamos nos postos de traballo.

Obxectivo

Formar profesionais especialistas en supervisión, dotalos da preparación teorico-practica necesaria para poder exercer como supervisores a nivel individual ou de grupo, tanto en institucións publicas como privadas.


Metodoloxía

Combinarase a teoría e a práctica, cun seguimento intensivo do alumnado, sendo a experimentación e o adestramento as principais guías de traballo. 600 horas de formación distribuídas en seminarios presenciais, sesións de supervisión individual e de grupo, traballo persoal, auto-experiencia, e practicas.


Dirixido a

Profesionais que queiran formarse para traballar como supervisores no ámbito psico-social e/ou mellorar a súa intervención técnica, con especial énfase cara a aqueles que traballan no exercicio libre de profesións do ámbito social, e en equipos de:

- Servizos sociais

- Distintos departamentos dunha organización / empresa / institución

- Institucións de saúde, servizos médicos

- Institucións de educación, profesores de primaria e secundaria

- Servizos culturais

- Administracións públicas

- Sector de servizos (trasporte, loxística, limpeza, infraestruturas...)


Docentes coordinadoras


Responsable do curso e das supervisións de grupo e individuais


Carmina Puig Cruells

Traballadora social, psicóloga e supervisora en institucións. Profesora titular da Universidade Rovira e Virgili, Tarragona. Membro de ISPA e do EAS. Especializada en organización de equipos, deseño de programas e planificación de proxectos. Colaboradora de Indiálogo.

Susanne Rieger

Supervisora EAS, coach, licenza en socioloxía, formación en análise transaccional e en educación de adultos. Coordinadora de proxectos europeos. Directora de Indiálogo.
Ademais co-trainer con Jesús Hernandez Astriu, Martina Erpenbeck e outros.


Titulación

Ao rematar a formación Indiálogo en cooperación co instituto alemán INITA emite un certificado que está recoñecido no ámbito europeo pola EAS (European Association for Supervision) e a ISPA (Instituto de Supervisores Profesionais Asociados)


Requisitos

- Título universitario das áreas de ciencias humanas, sociais ou actividade profesional demostrada.

- 3 anos de experiencia laboral.

- Entrevista persoal e explicación - por escrito - da motivación por esta formación.Inscrición e matricula


Pre - inscrición ata 15 de Novembro 2010

Matrícula: 1º pagamento: 1900 euros, ata o 20 de decembro

2º pago,1900 euros maio 2012.


O instituto "Indiálogo" resérvase o dereito de admisión e exclusión de calquera participante na formación por razóns xustificadas.


Enviar correo electrónico solicitando entrevista a supervisionsocial@gmail.com, ou por telefono 680 130 933, cos seguintes datos:

  • Nome e apelidos
  • Dirección Postal
  • Correo electrónico
  • Teléfono
  • DNI
  • Profesión
  • Ocupación
  • Centro de traballo

Programa de formación


Os diferentes temas do curso están organizados en módulos - bloques. Cada bloque componse, como compoñentes do proceso formativo, de auto experiencia, coaching, análise da práctica e teorías.


1. Módulo: coñecementos básicos

· Coñecemento dos membros do grupo - Posicionamento de cada un
· Introdución á análise transaccional
· Aproximación ás técnicas de entrevista e de asesoramento
· El proceso de asesoramento
· Iniciación á xestión de conflitos
· Introdución á teoría sistémica
· Introdución á dinámica de grupo

2. Módulo: coñecemento avanzado

A partir do segundo módulo, os participantes deberán empezar un proceso práctico de supervisión na súa práctica profesional.

· Xestión de proxectos
· Metodoloxía / planificación e deseño dun proceso
· Análise transaccional
· Teoría sistémica
· Xestión de roles e análise de roles
· Teoría gestáltica
· Conceptos de coaching

3. Módulo: análise da práctica e transferencia do coñecemento

· Desenvolvemento da organización
· Establecemento do contrato co cliente
· Técnicas de Intervencións
· Formas de Liderado
· Preparación dun exame
· Avaliación da formación

4. Módulo: avaliación da formación e exame final

Ao exame asisten profesores externos á formación

1- Elaboración dun diario de campo, onde consten e se analicen as experiencias co grupo de formación. A participación en sesións de coaching individual, de grupo e de supervisión de equipo.
2- Unha memoria de 20 páxinas que reflicta como se aplicaron os conceptos na súa vida profesional. Previamente, esta memoria debe ser aceptada polos responsables da formación.

3- Un coloquio onde cada alumno presenta e analiza un caso ante unha comisión de avaliación externa ao grupo de formación.


Información personaliNegritazada:


Pepa Vázquez

supervisionsocial@gmail.com

Teléfono. 680 130 933


ORGANIZA

Indiálogo
Instituto de formación e desenvolvemento profesional e persoal


indialogo@telefonica.es http://www.indialogo.es/Colaboran na difusión:

Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia e Colexio Oficial de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia.

Pendente de confirmación colaboración do Colexio Oficial de Psicoloxía.

21 de xullo de 2010

+ en Formación en Supervisión ( versión castellano )Supervisión en el ámbito psico-social

Formación en competencias y habilidades de supervisión en el ámbito psico-socialLa formación se dirige a aquellos profesionales que quieran formarse en materia de supervisión y de manera continuada en el desempeño de su tarea a la vez que desarrollan sus capacidades de relación.

Esta formación proporcionará a los participantes la titulación para trabajar con métodos de asesoramiento en su propio trabajo, iniciar y seguir un proceso de supervisión con otros.

En la formación se aprenden conceptos fundamentales de la psicología humanista, análisis relacional, análisis transaccional, teoría de la gestalt, teoría de la comunicación humana y teoría sistémica.

La formación termina con:

- un certificado de asistencia al curso

- un certificado de formación en supervisión

Al terminar la formación Indiálogo en cooperación con el instituto alemán INITA emite un certificado que está reconocido en el ámbito europeo por la EAS (European Association for Supervision) y la ISPA (Instituto de Supervisores Profesionales Asociados)

Las competencias en supervisión en el ámbito psico-social

La supervisión dota de herramientas y habilidades a los profesionales para su autoayuda. El formador acompaña el desarrollo de estrategias y habilidades. Los temas principales son el desarrollo humano de los profesionales de la organización o empresa y en consecuencia lograr un mejor encuentro entre los objetivos personales de los trabajadores. Alcanzar estos objetivos es el fin último del proceso que se persigue en la supervisión.

La supervisión posibilita una formación de desarrollo personal para aumentar las habilidades del liderazgo y del desarrollo del factor humano en las organizaciones .

Al mismo tiempo es un método de asesoramiento y orientación con distintas técnicas y habilidades que facilitan la reflexión y mejoran las prácticas en el ámbito profesional colaborando en la clarificación del trabajo, los roles profesionales y aumentando las competencias sociales.

La formación se dirige a profesionales, grupos de trabajo de proyectos específicos y equipos de trabajo de:

- Distintos departamentos de una organización / empresa / institución
- Instituciones de salud
- Instituciones de educación
- Servicios sociales
- Servicios culturales
- Administraciones públicas
- Sector de servicios (transporte, logística,limpieza, infraestructuras,...)

La formación trata contenidos respecto al apoyo y el cambio en:

- Cuestiones relacionadas con el liderazgo
- La cultura de una organización y de un equipo
- La estructura organizativa
- Gestión de cambios
- El tratamiento de problemas concreto
- Crisis durante el desarrollo de la propia carrera
- Conflictos interpersonales
- El asesoramiento en procesos de cambio de lugar de trabajo, imprevistos...
- El diseño e inicio de nuevos proyectos
- El resolver dificultades de grupos y equipos de trabajo
- El asesoramiento para el cambio profesional

En cada sesión directa con el cliente el profesional de la supervisión aplica:

Teoría

El conocimiento necesario de base de distintas teorías de la psicología.

Técnicas de intervención

Metodologías de intervención en un proceso psico-social

Análisis personal y auto experiencia

Conocimiento y fomento de las propias capacidades que están relacionadas con el desarrollo personal

Los objetivos generales de la formación

La formación también persigue objetivos de rango superior en el sentido que cada participante encuentre su propia manera para:

- Manifestar sus potencialidades en la acción profesional
- Relacionar las diferentes partes de un problema
- Elaborar su propio concepto de asesoramiento o supervisión

De esta manera se aprenden técnicas de intervención y conocimientos teóricos. El proceso del grupo de formación ofrece a los participantes un espacio de aprendizaje y crecimiento personal y profesional.

La formación desarrolla las siguientes capacidades:

- Reflexionar y tomar conciencia de las estructuras personales
- Aprender diferentes intervenciones para identificar y definir situaciones de dificultad y así poder encontrar soluciones a dichos problemas
- Desarrollar un estilo propio de vincularse y relacionarse
- Desarrollar capacidades técnicas, metodologías y didácticas. Elaborar y desarrollar conceptos
- Aprender a focalizar y tener en cuenta los aspectos cognitivos, afectivos y psicológicos
- Aumentar la capacidad de relacionar una situación o un comportamiento en un marco teórico
- Analizar las propias emociones, recuerdos, opiniones y fantasías del pasado como parte de la propia personalidad
- Fomentar la empatía
- Desarrollar los potenciales del vínculo como estímulo del proceso para encontrar la solución

Temario

La formación se basa en:

- Fundamentos de psicoanálisis
- Fundamentos para el análisis de las relaciones
- La teoría del análisis transaccional
- La teoría sistémica
- La teoría de comunicación
- Dinámica del grupo y del equipo
- Formas de presentación
- Formas de liderazgo
- Desarrollo de una organización
- Conceptos de coaching
- Técnicas de intervención
- Psicología de crecimiento

Programa de formación

Los diferentes temas del curso están organizados en módulos – bloques. Cada bloque se compone, como componentes del proceso formativo, de auto experiencia, coaching, análisis de la práctica y teorías.

1. Módulo: conocimientos básicos

Contenidos

- Conocimiento de los miembros del grupo - Posicionamiento de cada uno
- Introducción al análisis transaccional
- Aproximación a las técnicas de entrevista y de asesoramiento
- El proceso de asesoramiento
- Iniciación a la gestión de conflictos
- Introducción a la teoría sistémica
- Introducción a la dinámica de grupo

2. Módulo: conocimiento avanzado

A partir del segundo módulo, los participantes deberán empezar un proceso práctico de supervisión en su práctica profesional. Este proceso va acompañado y revisado por las supervisores. En total los participantes tienen que realizar dos procesos de supervisión (individual y grupal o equipo) cada uno de 15 horas minimo. Esos procesos serán acompañados de las supervisoras en procesos individuales.

Contenidos

- Gestión de proyectos
- Metodología / planificación y diseño de un proceso
- Análisis transaccional
- Teoría sistémica
- Gestión de roles y análisis de roles
- Teoría gestáltica
- Conceptos de coaching

3. Módulo: análisis de práctica y transferencia del conocimiento

Contenidos

- Desarrollo de la organización
- Establecimiento del contrato con el cliente
- Técnicas de Intervenciones
- Formas de Liderazgo
- Preparación de un examen
- Evaluación de la formación

4. Módulo: evaluación de la formación y examen final

Al examen asisten profesores externos a la formación

1- Elaboración de un diario de campo, donde consten y se analicen las experiencias con el grupo de formación. La participación en sesiones de coaching individual, de grupo y de supervisión de equipo.

2- Una memoria de 20 páginas que refleje cómo se ha aplicado los conceptos en su vida profesional, Previamente, esta memoria debe ser aceptada por los responsables de la formación.

3- Un coloquio donde cada alumno presenta y analiza un caso ante una comisión de evaluación externa al grupo de formación.

Durante la exposición se debe conseguir:

- claridad respecto a la tarea
- claridad con el contrato
- capacidad de elaborar conceptos del proceso
- conocimiento de la teoría
- claridad en la focalización de la intervención
- profesionalidad

Asistencia


La formación incluye los siguientes aspectos. Para poder ser evaluada y obtener el certificado es necesario una asistencia de min. 80%

- Curso de introducción = 20 h
- Análisis personal y auto experiencia = 60 h
- Supervisión grupal y individual = 80 h
- Grupos de Intervisión = 110 h
- Trabajos escritos: diario, memoria, = 30 h
- Seminarios presenciales = 300 h (15 seminarios de 20 horas)
- Prácticas = 30 h*

*(realizado por cada participante fuera de la formación)

Duración: Total de 600h

Requisitos para inscribirse en el curso

- Título universitario de las áreas de ciencias humanas, sociales o actividad profesional demostrada mediante acreditación a valorar.

- 3 años de experiencia laboral

- una entrevista personal

- explicación – por escrito – de la motivación por la formación

Calendario

Inicio enero 2011, final noviembre 2013

Costes de la formación

Precio por participante: 3.800 €

Numeró mínimo de participantes: 10

Docentes coordinadoras

Responsable del curso y de las supervisiones grupales y individuales

Carmina Puig Cruells
Trabajadora social, psicóloga y supervisora en instituciones. Profesora titular de la Universidad Rovira y Virgili, Tarragona. Miembro de ISPA y del EAS . Especializada en organización de equipos, diseño de programas y planificación de proyectos. Colaboradora de Indiálogo.

Susanne Rieger
Supervisora EAS, coach, licencia en sociología, formación en análisis transaccional y en educación de adultos. Coordinadora de proyectos europeos. Directora de Indiálogo.
Además Co-trainer como Jesús Hernandez Astriu, Martina Erpenbeck y otros

Inscripciones y Forma de Pago

Pre-inscripción hasta 15 de Noviembre 2010

Matrícula: la inscripción se hará efectiva con el ingreso del primer plazo del 50% correspondiente al primer pago, hasta el 20 de diciembre, mediante transferencia a:
LA CAIXA 2100 3315 2200146259

El segundo plazo se hará efectivo en mayo 2012.

El instituto “Indiálogo” se reserva el derecho de admisión y exclusión de cualquier participante en la formación por razones justificadas.

Los cursos se realizarán en Santiago de Compostela

Información:

Para manifiestar su interés enviar un correo electrónico a
supervisionsocial@gmail.com con los siguientes datos:

- Nombre y apellidos
- Dirección Postal
- Correo electronico
- Telefono
- DNI
- Profesión
- Ocupación
- Centro de trabajo


Indiálogo

Instituto de formación y desarrollo profesional y personal

indialogo@telefonica.es http://www.indialogo.es